top of page

2019 Yılında Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer çeşitli Had ve Tutarlar


31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2019 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page